Gabinet zastępcy

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Zestawienie informacji potrzebnych do sporządzenia umowy spółki zarówno osobowej (komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna)

UWAGA!

Do sporządzenia umowy spółki zarówno osobowej (komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) nie są wymagane żadne dokumenty, o ile nie są one zakładane przez inne osoby prawne.


Należy podać tylko następujące informacje:


SPÓŁKI OSOBOWE

I) Spółka komandytowa (dowolny kapitał zakładowy):

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki, w tym jedno wiodące PKD z podklasą Z, 9 PKD widocznych w KRS i i pozostałe w dowolnej ilości,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).


II) Spółka komandytowo-akcyjna (kapitał zakładowy minimum 50.000,00 zł):

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki, w tym jedno wiodące PKD z podklasą Z, 9 PKD widocznych w KRS i i pozostałe w dowolnej ilości,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
 5. wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
 8. organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

 


SPÓŁKI KAPITAŁOWE

I) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy minimum 5.000,00 zł):

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki, w tym jedno wiodące PKD z podklasą Z, 9 PKD widocznych w KRS i i pozostałe w dowolnej ilości,
 3. wysokość kapitału zakładowego,
 4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.


II) Spółka akcyjna (kapitał zakładowy minimum 100.000,00 zł):

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. przedmiot działalności spółki, w tym jedno wiodące PKD z podklasą Z, 9 PKD widocznych w KRS i i pozostałe w dowolnej ilości,
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 4. wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
 5. wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
 7. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
 8. liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
 9. pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
 10. Oraz ewentualnie statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:
 11. liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
 12. wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
 13. warunków i sposobu umorzenia akcji,
 14. ograniczeń zbywalności akcji,
 15. uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354,
 16. co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.