Gabinet Simony

UMOWY PRAWA CYWILNEGO

Lista dokumentów, które będą potrzebne do zawarcia
umów prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:


a) w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu), a jeżeli dana osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo w odpowiedniej, notarialnej  formie,

b) w przypadku, gdy osoba fizyczna reprezentuje osobę prawną, niezbędne jest wskazanie numeru KRS oraz dostarczenie tekstu jednolitego umowy spółki lub tekstu jednolitego statutu


Dokumenty niezbędne w oryginałach:


I) Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:


 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego i inne;
 • numer księgi wieczystej (obecnie księgi wieczyste są dostępne elektronicznie i wydruk księgi wieczystej stanowi dokument, zatem zwykle nie ma potrzeby pobierania odpisów ksiąg wieczystych z Sądu wieczystoksięgowego)
 • zaświadczenie od Zarządcy o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal lub o stanie zaległości w tym zakresie
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wrocławia dokumentujące, iż w danym lokalu nikt nie jest zameldowany
 • W PRZYPADKU, GDY NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NASTĄPIŁO W DRODZE SPADKU:

            a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

            b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • W PRZYPADKU NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE DAROWIZNY LUB NIEODPŁATNEGO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI DOKONANYCH OD 1 stycznia 2007 r.
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.II) Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:


 • Podstawa nabycia, czyli: wypis aktu notarialnego nabycia lub przydział, ewentualnie umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz wszystkie dotychczasowe podstawy nabycia od momentu powstania spółdzielczego prawa do lokalu w przypadku zakładania dla prawa księgi wieczystej (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią);
 • Numer księgi wieczystej - w przypadku, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta, należy podać jej numer;
 • Aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające, iż stronie sprzedającej przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz zaświadczające brak zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych;
 • W PRZYPADKU, GDY NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NASTĄPIŁO W DRODZE SPADKU

            a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

            b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 • W PRZYPADKU NABYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA W DRODZE DAROWIZNY LUB NIEODPŁATNEGO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI DOKONANYCH OD 1 stycznia 2007 r.
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.III) Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:


 • podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne
 • numer księgi wieczystej (obecnie księgi wieczyste są dostępne elektronicznie i wydruk księgi wieczystej stanowi dokument, zatem zwykle nie ma potrzeby pobierania odpisów ksiąg wieczystych z Sądu wieczystoksięgowego)
 • zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (opcjonalnie),
 • wypis z rejestru gruntów (dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 071/ 327-21-00, 071/ 327-23-50)


dodatkowo :


 • wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej) (dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 071/ 327-21-00, 071/ 327-23-50)


w przypadku sprzedaży działki gruntu powstałej w wyniku podziału:


 • ostateczną decyzję dotyczącą podziału nieruchomości opatrzoną pieczęcią o ostateczności lub dodatkowo zaświadczenie o ostateczności decyzji (różne Gminy mają różne procedury)
 • wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych wydany przez Starostwo Powiatowe wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zbiorczy (dla wszystkich nowopowstałych działek) wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
 • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej działki gruntu wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
 • Dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia wszystkie powyższe dokumenty uzyskuje się za odpowiednia opłatą skarbową w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. Marcina Kromera nr 44, 50-163 Wrocław, tel. 071/ 327-21-00, 071/ 327-23-50)


IV) Umowy majątkowe małżeńskie: odpis skrócony aktu małżeństwa


V) Umowy o podział majątku wspólnego małżonków: do uzgodnienia telefonicznie